PRIVACY POLICY Sollicitanten / Kandidaten- McFleming

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie McFleming gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Wie contacteren in geval van vragen?
McFleming met maatschappelijke zetel te Nieuwe baan 4 te Laakdal en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0842.679.580  is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. McFleming verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze kandidaten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
Andere persoonlijke gegevens die U zelf verstrekt in Uw Curriculum Vitae.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?
Uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens het eerste gesprek evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Duur van de verwerking?
De persoonsgegevens van kandidaten worden tot een aanvaardbare tijd nadat Uw sollicitatieprocedure afgelopen is bewaard. Na het verstrijken van de termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden m.b.t. beschikbare functies.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:

Sommige derden,zoals bvb ons It en beheerssysteem van onze organisatie bewaren persoonsgegevens om onze taak van werving en selectie uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid?
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Technische maatregelen?
Gebruik van virusscans, firewalls, etc

Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast

Geen onbeveiligde harde schijven

Versleutelde e-mails

Toegangsbeveiliging tot gegevens

Encryptie van gegevens

Geen onbeveiligde back-ups

Werken op beveiligde harde schijven

Organisatorische maatregelen

Enkel bevoegde personen hebben toegang

Procedure voor incidentenbeheer

Policy voor werknemers & medewerkers

Vertrouwelijkheidsclausules

Ons kandidaten en klanten beheerssysteem wordt beheerd en beveiligd door de firma Yellow Yard BV te Groningen.

Contacpersoon / bedrijfsverantwoordelijke Privacy:

Dhr Noel Schabregs 
Info@McFleming.be